MÁY MAY YAMATO

MÁY MAY GOLDEN WHEEL

MÁY MAY SIRUBA

MÁY MAY SHINGLING

MÁY MAY ZUSUN

MÁY MAY CÔNG NGHIỆP KHÁC

PHỤ TÙNG CFSEWING

thông tin liên hệ
Ông Phùng Tư Khoa
Phụ trách KD - 0912 140 302

Ông Trần Mạnh Thắng
Giám đốc - 093 442 6089

Máy May Pegasus

Máy vắt sổ Pegasus
Máy vắt sổ Pegasus
Máy vắt sổ Pegasus
Máy vắt sổ Pegasus
Máy May Pegasus
Máy May Pegasus