MÁY MAY YAMATO

MÁY MAY GOLDEN WHEEL

MÁY MAY SIRUBA

MÁY MAY SHINGLING

MÁY MAY ZUSUN

MÁY MAY CÔNG NGHIỆP KHÁC

PHỤ TÙNG CFSEWING

thông tin liên hệ
Ông Phùng Tư Khoa
Phụ trách KD - 0912 140 302

Ông Trần Mạnh Thắng
Giám đốc - 093 442 6089

Máy Vắt Sổ

Máy vắt sổ
Máy vắt sổ
Máy vắt sổ
Máy vắt sổ
Máy vắt sổ
Máy vắt sổ